26 Temmuz 2012 Perşembe

Mantığa Dair

Hasan Âli, 1935, Surî ve Tatbikî Mantık, Ders Kitapları: III. Sınıf
sayfa 8:
"Acaba nasıl düşünürsek hakikate vâsıl olur ve hatadan kurtulabiliriz?" kaygusunu tatmine çalışan mantık, ruhî hayatımızın zihnî faaliyetlerile iştigal etmektedir.
"Hernekadar mantık düşüncenin faaliyetlerile meşgul olursa da esas olarak aldığı zihin, mükemmel, reşit ve medenî  bir insanın zihnidir. Mantık; iptidaî insanın, çocuğun, mecnun veya bunamışın düşünüş tarzlarile kat'iyyen alâkadar değildir. O, insan zekâsının ideal bir nümunesini verir; düşüncelerimizin nasıl vâki olduğunu değil, hakikati bulmak için nasıl faaliyette bulunulması lâzımgeldiğini gösterir. Şuhalde mantık "doğru düşünmek san'atidir."
"Mevzuu ise sadece yetişkin, tam ve mükemmel bir insan müfekkiresinin faaliyetidir. Mantık, doğru düşünmek kaidelerini bize ögrettiği ve hatadan sakınmak çarelerini bize anlattığı için kaidevî ilimlerden sayılabilir."

Türkiye'de kimler mantıksız davranıyor?