29 Temmuz 2012 Pazar

Kamu Üniversitelerine Atılan Kazık!

2012 Sonbahar döneminde kamu üniversitelerine kayıtta harç alınmayacağı haberini, hükümetin kamu üniversitelerine atmaya hazırlandığı kazık olarak yorumlamalıyız.

Kamu üniversiteleri, galiba, 2,5 milyar TL tutarındaki bir gelirden mahrum kalacak. Bu gelirin yerini ne alabilir?

Hükümet kamu üniversitelerini niçin zor duruma düşürmek istiyor?

28 Temmuz 2012 Cumartesi

Usulün Mahiyet ve Ehemmiyeti

Hasan Âli, 1935, Surî ve Tatbikî Mantık, Ders Kitapları: III. Sınıf

sayfa 70-71:


Yaşadığımız bu âlemde ömrümüz nekadar kısaysa öğreneceğimiz şeyler de o nisbette çoktur. Şuhalde muvacehesinde bulunduğumuz meçhulatın kesretine ve tetkik zamanımızın azlığına bakınca bu meçhulleri sürat, fakat emniyetle öğrenmek mecburiyetinde bulunduğumuz kolayca teslim edilir. İste hadiseleri çabuk ve emin bir şekilde tetkik etmeyi bize öğreten kaidelere "Usul" derler. Usul, insan zihninin hakikati keşif  ve ispattan ibaret olan gayesine vâsıl olmak için müracaat ettiği yolların heyeti umumiyesinden ibarettir.

Kendinden evvel gelip geçmiş insanların tecrübelerinde müstağni kalabilmek, dünyanın en zeki ve cevval muhayyile sahipleri için bile mümkün değildir. En kudretli zekâlar, asırların tecrübeleri ile teessüs etmiş salim usullerden habersiz kaldıkça pek tehlikeli inhiraflara maruz olmaktan ve telâfisi mümkünsüz hatalara düşmekten kurtulamazlar.

Aksi takdirde, fırtınalı zamanlarda bindikleri gemiyi dümenden anlar birisine teslim etmek zaruretini duymıyanların feci akıbetine uğramıya mahkûmdurlar. Filhakika mütevassıt zekâli bir adam duğru bir usule riayet ederse çok zeki fakat usule riayetkâr olmıyan bir adamın idrak edemiyeceği hakikatleri keşfedebilir. Şarkta asırlardanberi yalnız zekâya ve sistemsiz malûmata kıymet verilmiş; usul, lâzımı veçhile takdir edilmemiş olduğu için, alelhusus son asırlarda - sarfedilen mesaiye rağmen - ne bir Descartes, ne bir Harvey, ne bir Newton, ne bir Helmholtz, ne bir Pasteur, ne bir Curie yetişmemiştir. Usulsüzlük bu saydığımız âlimler gibi olacak birçok feyyaz istidatların harabına sebep olmuştur. İltihaka gayret ettiğimiz garp medeniyetinin muvaffakiyeti "usulî" çalışmasındadır. "Bir manivelâya malik olan çocuk, elinde gürzü bulunan Herkülden daha kuvvetlidir." vecizesini burada pek haklı hatırlıyabiliriz. Şimdiye kadar Şark derin ve metafizik zekâsile insan ruhunun bir Herkülü vaziyetinde idi. Fakat elindeki manivelâyı iyi kullanan Garp, o Herkülü, elindeki gürzile beraber mevcut kuvvetinden istifade edemiyecek bir hale getirdi. Descartes'in dediği gibi: Ağır yürüyen, fakat doğru bir yol takip edenler; koşan fakat doğru yoldan uzaklaşanlardan daha fazla ilerler. Nitekim Bacon da "doğru yoldan giden topal, yoldan sapan koşucuyu geçer" demiştir.

Onun içindir ki hakikati keşfedecek yeni bir usul bulmak, yeni bir hakikat keşfetmekten daha mühimdir.

Çünkü o usul sayesinde birçok hakikatlerin keşfi mümkün olur. Kuvvetli bir zekâya salim bir usul de iştirak edecek olursa en kesif karanlıklar içindeki hakikatler bize yüzünü göstermekte bir an gecikmiyecektir. Diderot der ki: "Bir kıvılcım, bir ispirto fıçısını tutuşturduğu halde bir damla suda sönüp gider." Zekâ kıvılcım gibidir; yeter ki tutuşabilecek bir maddeye temas etsin. İştiale gayrimüsait bir mayie tesadüf ederse suya düşmüş olur. Böyle bir neticeden bizi koruyacak vasıta ise, usulden başka bir şey değildir.

26 Temmuz 2012 Perşembe

Mantığa Dair

Hasan Âli, 1935, Surî ve Tatbikî Mantık, Ders Kitapları: III. Sınıf
sayfa 8:
"Acaba nasıl düşünürsek hakikate vâsıl olur ve hatadan kurtulabiliriz?" kaygusunu tatmine çalışan mantık, ruhî hayatımızın zihnî faaliyetlerile iştigal etmektedir.
"Hernekadar mantık düşüncenin faaliyetlerile meşgul olursa da esas olarak aldığı zihin, mükemmel, reşit ve medenî  bir insanın zihnidir. Mantık; iptidaî insanın, çocuğun, mecnun veya bunamışın düşünüş tarzlarile kat'iyyen alâkadar değildir. O, insan zekâsının ideal bir nümunesini verir; düşüncelerimizin nasıl vâki olduğunu değil, hakikati bulmak için nasıl faaliyette bulunulması lâzımgeldiğini gösterir. Şuhalde mantık "doğru düşünmek san'atidir."
"Mevzuu ise sadece yetişkin, tam ve mükemmel bir insan müfekkiresinin faaliyetidir. Mantık, doğru düşünmek kaidelerini bize ögrettiği ve hatadan sakınmak çarelerini bize anlattığı için kaidevî ilimlerden sayılabilir."

Türkiye'de kimler mantıksız davranıyor?

Davul Terörü - Medenî Ülkede Gürültü Yönetmeliği

Gürültü Yönetmeliği

4 üncü maddesinin birinci fıkrası:
...
"ggg) Hassas kullanımlar: Konut, yataklı hizmet veren konaklama tesisleri, eğitim kurumları, açık arazideki ve yerleşim alanı içindeki sessiz alanlar gibi kullanımları,"
"hhh) Gürültüye hassas kullanımlar: Çok hassas kullanımlar, hassas kullanımlar ve az hassas kullanımları,"
...
ifade eder.

26 ncı maddesinin birinci fıkrasının bentleri:
"d) Radyo, televizyon, müzik seti ve her türlü müzik aletlerini gürültüye hassas kullanımların bulunduğu alanlar ile toplu taşıma araçlarında çalmak yasaktır."

"e) Gürültüye hassas kullanımların bulunduğu alanlarda; yüksek sesle konuşarak, bağırarak, anons sistemleri gibi ses yükseltici araçlar kullanılarak ve darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propaganda, reklâm, duyuru, tanıtım ve satış yapmak yasaktır."

"f) Çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu alanlarda; deniz motoru, motosiklet veya herhangi bir motorlu araçta 19.00-07.00 saatleri arasında deneme çalışmaları yapmak yasaktır."

"g) Çok hassas ve hassas kullanımların içinde ve bu kullanımlardan itibaren en az 350 metre mesafede; mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koşu bandı veya benzeri araçların 19.00-07.00 saatleri arasında çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin verilmesi yasaktır."

"ğ) Eğlence maksadıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin, çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda yapılması yasaktır. Bu faaliyetler hassas ve az hassas kullanımların bulunduğu alanlarda ancak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenecek alanlarda ve saatlerde, 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğün 117 nci maddesine istinaden yerel mülki amirinden izin alınarak yapılabilir."

"ı) Çok hassas kullanımları etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında veya üstündeki alanlarda konser, gösteri, miting, tören, festival, düğün ve benzeri açık hava faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yasaktır. Hassas ve az hassas kullanımların bulunduğu alanlarda bu tür faaliyetlerden çevreye yayılan gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden mevcut arka plan gürültü seviyesini 5 dBA'dan fazla alamaz. Bu maddede belirtilen açık hava faaliyetlerine, çevresel gürültüye maruz kalan kişilerin ve yaşanan şikâyetlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile alan ve saat sınırlaması getirilebilir."

21 Temmuz 2012 Cumartesi

Davul Baskısı Hangi Hürriyetin Parçası?!

Türkiye'de Ramazan'da çalınan davul ile oruç tutmayanlara davul baskısı uygulanıyor. Ramazan ayında davul çalınması, sonradan uydurulan bir uygulama.
Cumhurbaşkanlığının, Başbakanlığın, TBMM başkanlığının, valiliklerin kadrolu davulcuları var mı?
Demokrasi ve hürriyet aşığı siyasetçiler neredeler?

17 Temmuz 2012 Salı

CHP Açmazda!

CHP güya heyecanla kongre yapıyor, yeni yöneticiler seçiyor.
Kemikleşmiş seçmen yapısında demografik gelişmeler CHP aleyhinde oluyor ve olacak...
Bu durumda ne yapılabilir?
Hiç bir şey...
Kemikleşmiş seçmen yapısını ne, ne zaman, nasıl değiştirebilir?

CHP Kurultayı

CHP Kurultayından görüntüleri TV'de izleyince düşündüm ve üzüldüm. Salonun havalandırma ve soğutma sisteminin yetersiz kaldığı katılanların suratlarından ve konuşan Kılıçdaroğlu'nun terden ıslanmış gömleğinden anlaşılıyor.
Yanlış yapılan ne? Salondaki insan sayısı mı çok fazla?
Yoksa, salon kiralanırken fiyat ucuz olsun diye "havalandırma çalıştırılmaz" maddesi mi koymuşlar?
Bir yıllık bütçesi 150 milyon TL olan CHP'ye yakışmadı...

16 Temmuz 2012 Pazartesi

AKP + HSP = Zorlama Hücre Değişimi

Projenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Sahip olduğu iddia edilen siyasî ve ekonomik görüşlerini başkalarının ağzından dinleyince Prof. Kurtulmuş'un "Millî Görüş kökenli" olmasını açıklamak zor.
Şimdi AKP üyesi olması ile AKP içinde gerçekleştirilmek istenileni de gerçekçi bulmuyorum.
Arada kimin nasıl harcanacağını göreceğiz.

15 Temmuz 2012 Pazar

AKP + HSP = AKP ise...

Halkın Sesi Partisi son seçimlerde yaklaşık 380000 oy almış. Bu partinin Adalet ve Kalkınma Partisi ile birleşmesi, daha doğrusu, kendisini feshederek üyeleri ile varsa malvarlığının Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılmasından kim ne amaçlıyor?
Kime ne vefa borcu ödeniyor?
Gelecek için ne tezgâhlanıyor?
Bekleyip göreceğiz...

14 Temmuz 2012 Cumartesi

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Proje Yönetimi

Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına son bir yılda proje yönetimi konusunda hangi eğitimlerin verildiğini merak ediyorum.
KGM çalışanları, projeleri ve proje adımlarını sıraya koymak konusunda hangi yöntem ve yazılımları kullanıyor? "Seri olmak", "seri iş yapmak", KGM çalışanları için ne anlam taşıyor?
17 Temmuz 2012 Salı gününden itibaren İstanbul köprü geçişleri ücretsiz olacakmış...
Hiç öğrenmemişler... Dinî bayramlarda köprü geçişi ücretsiz. Kuyruk ve bekleme olmuyor mu?
Biraz daha düşünmeleri gerekiyor üzerinde...
Gişelere yakın noktalara da seyyar tuvalet ve büfe yerleştireceklermiş...
Tıkanıklığı engelleyecek yöntem geliştirmek yerine ne kadar yaratıcı bir çözüm bulmuşlar...
İhaleye çıkacaklar mı acaba?